miércoles, 17 de abril de 2013

Moción de apoyo del Ayuntamiento de SANT VICENÇ DELS HORTS, CATALUNYA.

SANT VICENQ DELS HORTS AMB EL SAHARA
C BURGOS N.0042 Pis.1
08620 SANT VICENC DELS HORTS
Senyor/a,
Us notifico que, en sessió de data 21 de maro de 2013, el Pie de rAjuntament de Sant Vicene deis Horts ha dictat la resolució següent, que transcric hteralment:
"Expedient número: M2412013000015.
Trama relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal d'ICV-EUIA. Junts x Sant Vicenc, CIU, PSC i PP, amb el Sahara per reclamar fallIberament deis presos pelillos saharauls del campament Gdeim Izik
Ates que el 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim IzIk, sis atores de la clulat saharaui de Aiun. organitnt per milers de persones sahrauis per protestar per les seves deplorables condicions de vida, va ser dissott vrolentament per les (orces d'ocupació marroquines causant victimes i desapareguts.
Atés que aquest campament de mes de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en qué 'filien els I les sahrauls al Tended No Autónom del Sahara Occidental. Ohm territori d'Atrios pendent de descolonitzaao sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions Unidos.
Ates que el poble saharaui vlu una situado de contlnues violacions de drets humans, espoliado deis seus recursos naturals, detencions arbitrarles, desaparicions i tortures.
Atés que amb aquesta dissolució violenta per pad de la force ocupant marroquí, el régim del Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauls per responsabihtzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments de la violenta dissolució de Gdeim Izik.
Ates que posteriorrnent, i malgrat no tenir jurisdicció sobre el Territori no ~Com del Sahara Occidental, el régim marroqui va procedir a juljar-los en un tribunal militar que segons el parer de nombrosos observadors intemacionals no va comptar amb les degudes garanties per falta de proves.
Ates que després de nou dios de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va condemnar a nou activistes a cadena perpetua, a quatre a 30 anys de preso, a sities deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó
Ates que aquestes durissimes penes suposen un nou atemptat contra el noble sahraut, contra el seu dret d'autodeterminació i /a seva existencia, ja que es tracta d'un poble sotrnés permanentment a violacions per pan de la forca ocupant marroqul.
Ates que diferents institucions europees. parlaments nacionais el propi Parlament Europeu han vingut sistemáticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, !asió de Nadons lindes per al referéndum en el Sahara Occidental), monitoritzi el respecte als drets humans del poble sahraui.
Atés que el passat 7 de febrer, el Parlament Europeu va aprovar el seu mandat per la XXII sessió del Consell de Drets Numen de Nacions Unidos a celebrar en Ginebra del 25 de febrer al 22 de marc, on se sol.lidta una solució justa i duradora al conflicte mitjancant rexerdci d'un referéndum d'autodeteiminacló i la Ilibertat de tots els presos politics sahrauls.
Es proposa al Pie amb el dictamen favorable de la ComIssló Informativa de l'Ama de Servels Centrals 1 Económics radopció del següent:
ACORDS
Primer - Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la Ilibertat de tots els presos ponnos sahrauis, indos el Crup de 24 presos de Gdeim izik, recentrnent condemnats per un tribunal militar marroquí, aixi corn demanar la protocolo deis drels fonamentals del noble sahraut destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment deis drets humans en el Sahara Occidental 1 recolzar una saludó del conflicte basada en rexercid del dret a rautodeterminació del poble sahraul, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unidos.
Segon- Trasiladar el present acord al Ministre d'Afers exteriors. Ambaixador del Marroc a Madrid, al President del Congrés de Diputats, al President del Senat,
President del Parlament Europeu i a l'Alta Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat:
Cosa que os sabor porqué en prenguou conelxement 1 tingul els efectos que correspongui.
Qualsevol rectificad?) que es faci en lacia de la sessió esmentada del Pie se us comunicará al seu moment i degudament.
Atentament.
La secretána accidental Sant Vicenc deis Horts, 15 d'abril de 2013

No hay comentarios: